BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás nyilvános részvénykibocsátás eredményéről, részvények átalakításáról

2021-11-11

Az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket.

2021. október 25-én indult el a Társaság nyilvános részvénykibocsátása, amelynek keretén belül, a 2021. október 14-én közzétett tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) alapján 2021. október 25. napján indult a lakossági értékesítés (a továbbiakban: Lakossági Értékesítés), amely 2021. október 28. 00:01-kor lezárásra került , míg az intézményi értékesítésre 2021. november 2. napjától 2021. november 9. napjáig került sor, azaz a Tájékoztató alapján intézményi befektetőnek minősülő személyek ezen időszakon belül (a továbbiakban: Intézményi Értékesítési Időszak) adhatták le aukciós részvényvásárlási ajánlatukat (a továbbiakban: Intézményi Értékesítés).

A Tájékoztató alapján a nyilvános részvénykibocsátással kapcsolatos allokációra az Intézményi Értékesítési Időszak lezárását követő 2 munkanapon belül, azaz legkésőbb 2021. november 11-ig került sor. Továbbá 2021. november 11-ig került meghatározásra a nyilvános részvénykibocsátás alapján kibocsátásra kerülő új részvények értékesítési ára is.  

A Társaság egyetértésben az OTP Bank Nyrt.-vel, mint forgalmazóval (a továbbiakban: Forgalmazó) az új részvények értékesítési árát 117,- Ft / darab értékben határozta meg.

A Társaság és a Forgalmazó az allokáció során, összhangban a Tájékoztatóban foglaltakkal, az alábbiakról döntöttek:

• megemelték a Lakossági Értékesítés maximális összegét olyan módon, hogy az Intézményi Értékesítés maximális összegéből összesen 500.000.000, - Ft átcsoportosításra került;

• a Lakossági Értékesítés átcsoportosítással megemelt maximális értékét további 25%-kal megemelték, és az így megnövelt kibocsátási értékig túljegyzést fogadtak el, így a Lakossági Értékesítés végleges maximális kibocsátási összértéke 2.500.000.000, - Ft lett;

• az átcsoportosítással csökkentett Intézményi Értékesítés maximális összegét további 25%-kal megemelték, és az így megnövelt kibocsátási értékig túljegyzést fogadtak el, így az Intézményi Értékesítés végleges maximális összege 7.500.000.000, - Ft lett.

Ebből következően: (i) az Intézményi Értékesítés eredményeképpen összesen 64.102.564 db részvény került az intézményi befektetők részére kiosztásra, összesen 7.499.999.988, - Ft kibocsátási összértékben 117 Ft-os áron; és (ii) a Lakossági Értékesítés eredményeképpen összesen 21.367.521 db részvény került lakossági befektetők részére kiosztásra, összesen 2.499.999.957, - Ft kibocsátási összértékben 117 Ft-os áron. Tekintettel arra, hogy az értékesítési ár a maximális árnál alacsonyabb lett, a különbözet a lakossági befektetők részére visszatérítése kerül a Tájékoztatóban meghatározottak szerint, a forgalomba hozatali eljárás lezárásának napját követő 7 napon belül, azaz legkésőbb 2021. november 16. napjáig.

Az új részvényeknek az elszámolására, azaz az új részvényeknek a befektetők értékpapírszámláján történő jóváírására várhatóan 2021. november 24-i értéknappal kerül sor, illetve ezzel egyidejűleg kerülnek a részvények bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére. A Lakossági Értékesítésben jegyző befektető a részére allokált új részvényeknek az értékpapírszámláján történt jóváírásáról a Forgalmazó üzletszabályzatában meghatározottaknak megfelelően kap értesítést. Az Intézményi Értékesítés keretében allokált mennyiségről a Forgalmazó az intézményi befektetőkkel fennálló keretszerződésben megjelölt értesítési módon értesíti az intézményi befektetőket.

A Társaság tájékoztatja a piacot arról is, hogy a Tájékoztatóban meghatározott 15.400.000 darab, egyenként 12,5 Ft névértékű, HU0000185665 ISIN azonosítójú törzsrészvények Budapesti Értéktőzsdére (a továbbiakban: BÉT) történő bevezetésére tekintettel, 1:1 arányban átalakításra kerülnek a BÉT-en már kereskedett, egyenként 12,5 Ft névértékű, HU0000164504 ISIN azonosítójú törzsrészvénnyé (a továbbiakban: Átalakítás).

Az Átalakítás tervezett értéknapja: 2021. november 24., amely dátum egyben az átalakított részvények első BÉT kereskedési napja (D nap vagy EKN).

Az Átalakítás során a HU0000164504 törzsrészvényekre azon részvényes jogosult, aki az Átalakítás tervezett értéknapját megelőző nap (2021. november 23.) végén HU0000185665 törzsrészvénnyel (záró pozícióval) rendelkezett.

A KELER Zrt-vel történt egyeztetés alapján az átalakítás menete a következő:

D-1 nap, 2021. november 23.:

A KELER Zrt. szabályai szerint, ezen a napon lehet utoljára számlaműveleteket végezni a HU0000185665 ISIN kódú törzsrészvényekkel.

Az a nap az esemény „FORDULÓNAPJA”

Azon részvényes jogosult a D napon a HU0000164504 törzsrészvényekre, akinek ezen nap végén van HU0000185665 ISIN kódú törzsrészvény készlete, azaz záró pozíciója.

D nap, 2021. november 24.:

A KELER Zrt. kiegyenlítési rendszerének „T” napi nyitásával automatikusan törlésre kerülnek az érintett számlákról az átalakításban érintett mennyiségű HU0000185665 ISIN kódú törzsrészvények, majd jóváírásra kerülnek az érintett számlákon a már tőzsdei HU0000164504 ISIN kódú törzsrészvények.

A KELER Zrt. az új (már tőzsdei) HU0000164504 ISIN kódú törzsrészvényeken örökíti a megszűnő HU0000185665 ISIN kódú törzsrészvényeken lévő esetleges zárolásokat, átruházási korlátozásokat, majd automatikusan törli a megszűnő HU0000185665 ISIN kódú törzsrészvényekre vonatkozó esetleges függő tételeket.

Az átalakítás teendőiről a KELER Zrt. a számlavezetők részére a jelen hirdetményt követő időszakban a KID rendszeren keresztül hirdetményt tesz közzé.

Jelen közzététel a 1129/2017/EU rendelet alapján nem minősül reklámnak. A közzététel célja, hogy valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon szabályozott információkhoz és így Társaság teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a 1129/2017/EU rendelet, az 596/2014/EU rendelet, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján fennálló tőkepiaci előírásoknak. A jelen közzétételben foglalt értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétellel kapcsolatban a Társaság a 1129/2017/EU rendelet alapján értékpapír kibocsátásával kapcsolatos, az MNB által jóváhagyott tájékoztatót tett közzé, amely elérhető a bet.hu [https://www.bet.hu/newkibdata/128621182/AutoWallis_Osszevont%20Tajekoztato_jovahagyott_alairt.pdf], a kozzetetelek.mnb.hu [[https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=661680&did=K461665/2021] oldalakon, illetve a Társaság honlapján [www.autowallis.hu/reszvenyjegyzes], és az OTP Bank Nyrt., mint forgalmazó honlapján [www.otpbank.hu/autowallis]. A tájékoztató MNB általi jóváhagyása nem jelenti a felajánlott értékpapírok jóváhagyását. A befektetőknek a befektetési döntés meghozatala előtt célszerű elolvasniuk a tájékoztatót annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit, illetve befektetési döntés meghozatalát megelőzően érdemes körültekintően mérlegelni a Társaságba, valamint annak értékpapírjaiba történő lehetséges befektetés jogi, adózási vagy megtérülési következményeit, ideértve a befektetés előnyeit és a vonatkozó kockázatokat. A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a Társaság és képviselői nem vállalnak felelősséget a befektetők által levont következtetéseken alapuló befektetési döntésekért, azok hátrányos jogi következményeiért, illetve pénzügyi veszteségekért.