BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás lakossági részvényértékesítés lezárásáról

2021-10-28

Az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket.

2021. október 25-én indult el a Társaság nyilvános részvénykibocsátása, amelynek keretén belül, a 2021. október 14-én közzétett tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) alapján 2021. október 25. napjától 2021. november 9. napjáig kerül sor a lakossági értékesítésre (a továbbiakban: Lakossági Értékesítés), azaz a Tájékoztató alapján lakossági befektetőnek minősülő személyek ezen időszakon (a továbbiakban: Lakossági Értékesítési Időszak) belül adhatják le részvényjegyzési igényüket.

A Társaság ezúton tájékoztatja a piaci szereplőket, hogy a Lakossági Értékesítési Időszak első három napjának – a harmadik nap esetében ráadásul még nem teljes körű – keresleti adatai alapján jelentős érdeklődés mutatkozott a lakossági befektetők részéről a Társaság részvényei iránt, melyre tekintettel a Lakossági Értékesítési Időszak első három napján a Tájékoztató szerinti maximális mennyiségű részvény lejegyzésre került a lakossági befektetők által. A Tájékoztató alapján a Lakossági Értékesítési Időszak harmadik munkanapját (azaz 2021. október 27. napját) követően a Társaság és az OTP Bank Nyrt., mint a kizárólagos forgalmazó (a továbbiakban: Forgalmazó) együttes döntése alapján bármikor lezárható, amennyiben ezen rövidebb időszak alatt a Tájékoztató szerinti maximális mennyiségű részvény lejegyzésre került a lakossági befektetők által. Erre tekintettel a Társaság és a Forgalmazó együttesen arról döntött, hogy 2021. október 28. 00:01-kor lezárják a Lakossági Értékesítési Időszakot.

A Lakossági Értékesítési Időszak korábbi időpontban történő lezárása nem érinti az intézményi értékesítés megjelölt ütemterv szerinti időpontját és annak zárását.

A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a Tájékoztató alapján az allokáció során - melyre az intézményi értékesítési időszak lezárását (azaz 2021. november 9. napját) követő 2 munkanapon belül kerül sor – a Forgalmazóval egyetértésben dönt a fentiek szerinti átcsoportosításról, illetve a túljegyzés elfogadásáról, továbbá szükség szerint az allokációról.

Amennyiben az átcsoportosítást és az átcsoportosítás eredményeképp megemelt kibocsátási érték vonatkozásában elfogadott maximális (25%-os) túljegyzést követően is marad kielégítetlen lakossági befektetői igény, a Lakossági Értékesítésre allokált részvények kártyaleosztásos módszerrel, a részvényigénylési nyilatkozatok megtételének időpontját figyelembe véve időrendi sorrendben kerülnek szétosztásra a befektetők között. Az allokáció során a Lakossági Értékesítés első három napján az érvényes részvényigénylési nyilatkozatot leadott lakossági befektetők azonban azonos elbánás alá esnek, következésképpen az allokáció során az időrend szempontjából egy kategóriát képeznek. Ezek között a lakossági befektetők között – az itt foglalt kivételes esetet ide nem értve – a részvények kártyaosztásos módszer alapján kerülnek elosztásra. A kártyaleosztásos módszer szerint minden egyes elosztási körben a még teljesen ki nem elégített részvényigényléssel rendelkező befektetők számára 1-1 darab részvény kerül kiosztásra a rendelkezésre álló részvény mennyiség erejéig. Abban az esetben, ha az allokáció során rendelkezésre álló, ténylegesen elosztható részvények száma alacsonyabb, mint a Lakossági Értékesítési Időszak első három napjában igényelt részvények száma, az allokáció során a Lakossági Értékesítés első három napján érvényes részvényigénylési nyilatkozatot leadott lakossági befektetők számára a részvények véletlenszerűen kerülnek kiosztásra.

A Társaság továbbá utal arra, hogy amennyiben a Lakossági Értékesítésben résztvevő befektető által tett részvényigénylési nyilatkozat a Tájékoztatóban meghatározott okból részben vagy egészben nem fogadható el (ideértve többek között, de nem kizárólag, a maximális mennyiséget meghaladó mértékű részvényigénylés meghiúsulásának esetét is), akkor az el nem fogadott részvényigénylésekkel érintett részvényekre már befizetett ellenérték a forgalomba hozatali eljárás lezárásának napját (2021. november 9.) követő 7 napon belül (átutalás esetén a vonatkozó adók és illetékek, illetve a készpénzben történő kifizetés esetén a készpénzfelvételi díj levonását követően) maradéktalanul feloldásra kerül (kamat-, illetve bármilyen további fizetési kötelezettség nélkül) az érintett lakossági befektetőnek a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára/ fizetési számlájára.

Jelen közzététel a 1129/2017/EU rendelet alapján nem minősül reklámnak. A közzététel célja, hogy valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon szabályozott információkhoz és így Társaság teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a 1129/2017/EU rendelet, az 596/2014/EU rendelet, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján fennálló tőkepiaci előírásoknak. A jelen közzétételben foglalt értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétellel kapcsolatban a Társaság a 1129/2017/EU rendelet alapján értékpapír kibocsátásával kapcsolatos, az MNB által jóváhagyott tájékoztatót tett közzé, amely elérhető a bet.hu [https://www.bet.hu/newkibdata/128621182/AutoWallis_Osszevont%20Tajekoztato_jovahagyott_alairt.pdf], a kozzetetelek.mnb.hu [[https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=661680&did=K461665/2021] oldalakon, illetve a Társaság honlapján [www.autowallis.hu/reszvenyjegyzes], és az OTP Bank Nyrt., mint forgalmazó honlapján [www.otpbank.hu/autowallis]. A tájékoztató MNB általi jóváhagyása nem jelenti a felajánlott értékpapírok jóváhagyását. A befektetőknek a befektetési döntés meghozatala előtt célszerű elolvasniuk a tájékoztatót annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit, illetve befektetési döntés meghozatalát megelőzően érdemes körültekintően mérlegelni a Társaságba, valamint annak értékpapírjaiba történő lehetséges befektetés jogi, adózási vagy megtérülési következményeit, ideértve a befektetés előnyeit és a vonatkozó kockázatokat. A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a Társaság és képviselői nem vállalnak felelősséget a befektetők által levont következtetéseken alapuló befektetési döntésekért, azok hátrányos jogi következményeiért, illetve pénzügyi veszteségekért.