BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás az AutoWallis Csoport 2021. I. féléves időszakára vonatkozó féléves jelentéséről

2021-09-02

Az AutoWallis Nyrt. közzétette a 2021. évi I. féléves eredményeit.

Az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket.

A Társaság növekedési terveivel összhangban és azt támogatandó a 2020-as évet lezáró éves rendes közgyűlésén a nagy tapasztalatokkal rendelkező, és kiterjedt nemzetközi hátterű PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (PwC) választotta új könyvvizsgálójának.

Az AutoWallis Csoport 2021. I. féléves időszakára vonatkozó féléves jelentésének (a továbbiakban: Féléves Jelentés) összeállítása során a Társaság az alábbi számviteli újramegállapításokat, átsorolásokat, illetve újra prezentálásokat tette, amelyek a Társaság könyvvizsgálójával egyeztetve kerültek bevezetésre.

I. Részvény alapú juttatási programmal kapcsolatos újramegállapítás

2019-ben elindításra került az AutoWallis Munkavállalói Résztulajdonosi Program (a továbbiakban: MRP), melynek keretén belül a Társaság többségi tulajdonosa, a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. 2019-ben AutoWallis Nyrt. részvényeket bocsátott az AutoWallis MRP Szervezet rendelkezésére (a továbbiakban: MRP1). A Társaság ezen részvények alábbiakban meghatározott részének számviteli elszámolásának megváltoztatása mellett döntött, ugyanis azok hatását nem számolta el a 2019. és 2020. évi, valamint a 2020. I. féléves pénzügyi kimutatásaiban tekintettel arra, hogy az MRP1 külső finanszírozása miatt nem merült és a jövőben sem merül fel készpénz kiadás vagy egyéb vagyoni elem átadása az AutoWallis Csoport tagjai által. Ennek következtében ez a számvitelileg kimutatott költség az EBITDA-t nem, az Adózás Előtti Eredményt pedig csak technikailag érinti, amely az alábbi táblázatban bemutatott módon a Társaság Saját Tőkéjére és vagyoni helyzetére nincs és nem is lesz hatással. Az elszámolás, a rendelkezésre bocsátás időpontjáig visszamenőlegesen, retrospektív módon kerül javításra, és ezzel a Társaság biztosítja a már saját forrásból, 2021-ben elindított MRP belüli új programmal (MRP2) való összehasonlíthatóságot is.

A részvények azon része, amely az AutoWallis Csoport munkavállalóihoz kapcsolódik az alábbi módon került a Féléves Jelentésben elszámolásra (adatok eFt-ban):

II. Az INICIÁL AUTÓHÁZ Kft. és az ICL Kft. tranzakcióval kapcsolatos újramegállapítás

A Társaság az INICIÁL AUTÓHÁZ Kft.-ben és az ICL Kft.-ben tavaly történt többségi részesedések megszerzése során tőkeemelésből származó AutoWallis részvényeket adott át a vételár részeként. E részvényekre opciós megállapodásokat is kötöttek a felek, amelyek eredményeképpen előállhat az a helyzet, hogy a Társaság az átadott részvényeket saját döntése szerint visszaveszi vagy azt vissza kell vennie. Az opciók lehívásának lehetősége 2022.05.31.-én nyílik meg és 2026.05.31.-ig tart.

E kötelmét a Társaság a 2020. üzleti évről szóló pénzügyi kimutatásaiban közzétette, azonban kötelezettséget azzal összefüggésben a mérlegben nem mutatott ki. A Féléves Jelentésben a visszavásárlási kötelemből származó kötelezettség, immár a vonatkozó opciós joggal együttesen szintetikus forward ügyletként értékelve a kifizetés maximális elméleti értékén – mellőzve a bekövetkezés valószínűségével való súlyozást – került felvételre, vagyis a fenti társaságok többségi részesedése megszerzéséért átadott saját részvényeket – az opcióval terhelt rész erejéig – nem tőkeemelésként, hanem mint kötelezettség mutatja ki. A módosítást visszamenőlegesen az összehasonlító időszakra is elvégezte a Társaság.

A korrekció hatása a konszolidált pénzügyi kimutatásokra a következő (adatok eFt-ban):

A Társaság megítélése szerint továbbra is nagyon alacsony annak a valószínűsége, hogy az opciót lehívják. Amennyiben az opció lejár és azt a jövőben sem hívják le, a kötelezettséget ki kell majd vezetni a tőkével szemben.

III. Fordított faktoringgal kapcsolatos újra prezentálás, átsorolás

Az AutoWallis Csoport rendelkezik olyan finanszírozási megoldással, amelynek értelmében a megszerzett készletek ellenértékét nem az AutoWallis Csoport, hanem egy finanszírozó társaság egyenlíti ki a szállítónak, általában rögtön beszerzéskor. A megállapodások értelmében a szállítói kötelezettség az AutoWallis Csoportnál jogilag megszűnik és annak teljesítéséért a finanszírozó társaság válik felelőssé. Az AutoWallis Csoport a finanszírozó felé a tartozását később – általában a készlet értékesítésekor – fizeti meg az eredeti vételár és az esetlegesen felszámított finanszírozási díjak összegében.

E fordított faktoring megállapodások prezentálását a Társaság a következő módon korrigálja. Mivel az AutoWallis Csoport jelentős nagyságrendben bocsátkozik ilyen ügyletekbe, a hatását a mérlegben kiemeli és a Fordított faktoring miatti kötelezettségek soron mutatja be. Korábban ezeket az egyenlegeket a Szállítótartozások és a Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök mérlegsorok tartalmazták. Az elkülönítést a Társaság elvégzi az összehasonlító időszakra és az összehasonlító időszak nyitó napjára is (adatok eFt-ban):

A fenti egyenlegből 1 176 006 eFt értékű állomány (az összehasonlító időszakban: 2 215 511 eFt) még nem viselt kamatterhet, mert a finanszírozás belül maradt a kamatmentes időszakon.

Az átsorolással érintett tételekhez kapcsolódó költségek prezentálását a Társaság korrigálja és ezeket egységesen a pénzügyi ráfordítások között jeleníti meg, mint kamatráfordítás, amely módosítás EBITDA növelő (adatok eFt-ban):

A Társaság a konszolidált cash flow kimutatásban is korrigálja e tételek prezentálását a fent ismertetett számviteli politikával összhangban. Ennek alapján csak azon fizetési megoldások, megállapodások cash flow hatását mutatja ki a jövőben operatív cash flowként, amelyeknél a fordított faktoringból származó kötelezettséghez kapcsolódó kondíciók lényegében megegyeznek azokkal a kondíciókkal, amelyeket a beszállító kötne ki (futamidő, biztosítékok, díjak stb.). Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor a készletbeszerzést mint nem pénzmozgásos tétel jeleníti meg a Társaság a cash flow kimutatásban, majd a fordított faktoringból származó kötelezettség miatti pénzkiáramlást mint finanszírozási cash flow jeleníti meg. Az újra prezentálást a Társaság elvégzi az összehasonító időszakra is (adatok eFt-ban):

IV. Kötelezettségek csoportosításának és prezentálásának megváltoztatása

A Társaság 2021-től – tekintettel az AutoWallis Csoport méretbeli és finanszírozási szerkezetének jelentős változására – megváltoztatja a kötelezettségeinek prezentálását, mivel álláspontja szerint ezzel a pénzügyi kimutatások minősége és értelmezhetősége jelentősen javul. Az új prezentálás egyértelműen elkülöníti a kamatterhet viselő és a kamatterhet nem viselő kötelezettségeket, ami alapján a finanszírozáshoz kapcsolódó további várható terhek létezése is azonosítható lesz. Emellett külön soron kiemeli az időbeli elhatárolásokat mind az eszközök, mind a kötelezettségek közül. Az elkülönítések mellett a Társaság úgy határozott, hogy a mérlegben elhelyez további összegző sorokat, amely alapján a kamatterhet viselő és nem viselő kötelezettségek összegét bemutatja, mivel ez értelmezési szempontból – a Társaság tapasztalata szerint – lényeges információ.

Az összehasonlíthatóság érvényesülése miatt a szerkezet megváltoztatását visszamenőlegesen (az előző üzleti évre és annak első napjára is) bemutatja.

Az újra prezentálással egyidejűleg a Társaság kiigazítja az AutoWallis Csoport 2020. év végén jelentett kötelezettségeinek a besorolását is, mert egy-egy egyenleg besorolása során a tartalom nem felelt meg sor elnevezésének. Ugyanakkor ez a pontosítás nem jár azzal, hogy az érintett kötelezettségek összegszerűségében változnának, vagy a besorolás pontosítása okán a hosszú és a rövid lejáratú kötelezettségek kategóriái között egyenlegek mozognának.

A fentiek következtében az alábbi módosításokra került sor:

1. 2020.12.31-én a Wallis British Motors Kft. esetében a rövid lejáratú hitelek között szerepeltek kapcsolt feles szállítók, amelyek a konszolidáció során a szállítói tartozások soron kerültek kiszűrésre. A pontosítás hatására 563 millió Ft-tal növekszik a szállítói tartozás, míg ugyanezzel az összeggel csökken rövid lejáratú kölcsönök összege. A pontosítás nem érinti a rövid lejáratú kötelezettségek összesített értékét.

2. A Wallis Autókölcsönző Kft. mérlegében 924 millió Ft értékben szerepeltek az AW Csoport Szolgáltató Kft.-nek fizetendő lízing kötelezettségek. A konszolidáció során ennek értéke a rövid lejáratú lízingek mérlegsor helyett az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron került kiszűrésre. E kötelezettség kiszűrésének hatását az átalakított szerkezetben pontosítja a Társaság, melynek eredményeként a kamatterhet viselő lízingkötelezettség 924 millió Ft-tal csökken, míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettség ugyanezzel az összeggel növekedik. A pontosítás nem érinti a rövid lejáratú kötelezettségek összesített értékét.

3. Az év végén nem a megfelelő soron került bemutatásra az Opel operáció megszerzése kapcsán keletkezett függő vételár (3 223 146 eFt összesen a rövid és a hosszú rész együttesen), mivel annak tartalma elsősorban nem hitel, így azt a Társaság újra prezentálta, mint egyéb nem kamatterhet viselő kötelezettség.

Az újra prezentálás és korrekció hatását a következő táblázat mutatja be (adatok eFt-ban):

A 2020. fordulónapi módosítások nettósított hatása 446 837 eFt kötelezettség növekedés, ami a megjelenített opcióval összefüggésben keletkezett.

Ennek az átsorolásnak az összehasonlító időszak nyitó időpontjára vonatkozó hatása (2020. január 1.), ahol csak a rövid lejáratú kötelezettségekre volt hatással az újra prezentálás:

A 2020. nyitó adatait érintő módosítások nettósított hatása nem volt.

Féléves jelentés az AutoWallisCsoport 2021. I. féléves Időszakáról