BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás a féléves jelentéséhez kapcsolódó közzétételben bemutatott számviteli újramegállapításokról, átsorolásokról, illetve újraprezentálásokról

2021-09-23

Az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket.

Társaság a 2021. I. féléves időszakára vonatkozó, 2021. szeptember 2-án közzétett féléves jelentéséhez (a továbbiakban: Féléves jelentés) kapcsolódó közzétételben  bemutatott alábbi számviteli újramegállapításokat, átsorolásokat, illetve újraprezentálásokat tette (a továbbiakban Újramegállapítások) a Társaság könyvvizsgálójának a Féléves jelentésre vonatkozó észrevételei alapján. Az IFRS előírásoknak való megfelelés és a relevánsabb információ biztosításának érdekében a következő retrospektív módon végrehajtott módosítások történtek:

1. Részvény alapú juttatási programmal kapcsolatos újramegállapítás

2. Az Iniciál Autóház Kft. és az ICL Kft. tranzakcióval kapcsolatos újramegállapítás

3. Fordított faktoringgal kapcsolatos újraprezentálás, átsorolás

4. Kötelezettségek és egyes cash-flow elemek csoportosításának és prezentálásának megváltoztatása

A Társaság az összehasonlíthatóság biztosításának érdekében ezen újramegállapításokat és prezentációs változtatásokat a Féléves jelentés összehasonlító időszakára, 2020. június 30-ra, illetve bizonyos esetekben 2020. december 31-re is elvégezte és a Féléves jelentésben közzétette.

Annak érdekében, hogy az összehasonlíthatóság a Féléves jelentésben nem szereplő, de az adott Újramegállapítással érintett korábbi időszakokkal is biztosítva legyen, a Társaság ezen Újramegállapításokat – ahol értelmezhető – 2018 és 2019. évekre is elvégezte, és ezeket ebben a Rendkívüli Tájékoztatásban közzéteszi.

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy az ezen, a korábbi időszakokra vonatkozó újramegállapításokat a Társaság adott időszakokra vonatkozó könyvvizsgálója áttekintette, de azok auditálásra nem kerültek.

I. Részvény alapú juttatási programmal kapcsolatos újramegállapítás

2019-ben elindításra került az AutoWallis Munkavállalói Résztulajdonosi Program (a továbbiakban: MRP), melynek keretén belül a Társaság többségi tulajdonosa, a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. 2019-ben AutoWallis Nyrt. részvényeket bocsátott az AutoWallis MRP Szervezet rendelkezésére (a továbbiakban: MRP1). A Társaság ezen részvények alábbiakban meghatározott részének számviteli elszámolásának megváltoztatása mellett döntött, ugyanis azok hatását nem számolta el a 2019. és 2020. évi pénzügyi kimutatásaiban tekintettel arra, hogy az MRP1 keretében átadott részvények külső biztosítása miatt nem merült és a jövőben sem merül fel pénzkiadás vagy egyéb vagyoni elem átadása az AutoWallis Csoport tagjai által. Ennek következtében ez a számvitelileg kimutatott költség az EBITDA-t nem, az adózás előtti eredményt pedig csak technikailag érinti, a Társaság saját tőkéjére és vagyoni helyzetére nincs és nem is lesz hatással.

Az elszámolás, a rendelkezésre bocsátás időpontjáig visszamenőlegesen, retrospektív módon került javításra, és ezzel a Társaság a Féléves jelentésben biztosította a már saját forrásból, 2021-ben elindított MRP belüli új programmal (MRP2) való összehasonlíthatóságot is.

Ezen újramegállapítás hatása a Féléves jelentésben nem szereplő, korábbi érintett időszakok összehasonlító adataira a következő (adatok eFt-ban):

2018. év

Tekintettel arra, hogy a program 2019-ben indult, a 2018. évre nincs hatása.

2019. év

II. Az INICIÁL AUTÓHÁZ Kft. és az ICL Kft. tranzakcióval kapcsolatos újramegállapítás

Tekintettel arra, hogy a szóban forgó tranzakcióra 2020-ban került sor, 2018 és 2019. évekre vonatkozó, további újramegállapításra nincs szükség.

III. Fordított faktoringgal kapcsolatos újra prezentálás, átsorolás

Az AutoWallis Csoport rendelkezik olyan finanszírozási megoldással, amelynek értelmében a megszerzett készletek ellenértékét nem az AutoWallis Csoport, hanem egy finanszírozó társaság egyenlíti ki a szállítónak, általában rögtön beszerzéskor. A megállapodások értelmében a szállítói kötelezettség az AutoWallis Csoportnál jogilag megszűnik és annak teljesítéséért a finanszírozó társaság válik felelőssé. Az AutoWallis Csoport a finanszírozó felé a tartozását később – általában a készlet értékesítésekor – fizeti meg az eredeti vételár és az esetlegesen felszámított finanszírozási díjak összegében.

E fordított faktoring megállapodások prezentálását a Társaság a következő módon korrigálta: mivel az AutoWallis Csoport jelentős nagyságrendben bocsátkozik ilyen ügyletekbe, a hatását a mérlegben kiemeli és a Fordított faktoring miatti kötelezettségek soron mutatja be, megbontva azokat kamatozó és nem kamatozó állományra. Korábban ezeket az egyenlegeket a Szállítótartozások és a Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök mérlegsorok tartalmazták.

Ezen elkülönítés hatása a Féléves jelentésben nem szereplő, korábbi érintett időszakok összehasonlító adataira a következő (adatok eFt-ban):

2018. év

2019. év

Az átsorolással érintett tételekhez kapcsolódó költségek prezentálását a Társaság korrigálta és ezeket egységesen a pénzügyi ráfordítások között jelenítette meg, mint kamatráfordítás, amely módosítás EBITDA növelő.

Ezen prezentációs változtatás hatása a Féléves jelentésben nem szereplő, korábbi érintett időszakok összehasonlító adataira a következő (adatok eFt-ban):

2018. év

2019. év

2020. év

IV. Kötelezettségek csoportosításának és prezentálásának megváltoztatása

A Társaság 2021-től – tekintettel az AutoWallis Csoport méretbeli és finanszírozási szerkezetének jelentős változására – megváltoztatta a kötelezettségeinek prezentálását, mivel álláspontja szerint ezzel a pénzügyi kimutatások minősége és értelmezhetősége jelentősen javul.

Az új prezentálás egyértelműen elkülöníti a kamatterhet viselő és a kamatterhet nem viselő kötelezettségeket, ami alapján a finanszírozáshoz kapcsolódó további várható terhek létezése is azonosítható lesz. Emellett külön soron kiemeli az időbeli elhatárolásokat mind az eszközök, mind a kötelezettségek közül. Az elkülönítések mellett a Társaság úgy határozott, hogy a mérlegben elhelyez további összegző sorokat, amely alapján a kamatterhet viselő és nem viselő kötelezettségek összegét bemutatja, mivel ez értelmezési szempontból – a Társaság tapasztalata szerint – lényeges információ.

E változtatások, jelen Rendkívüli közzététel előző pontjaiban prezentáltakon túli, a Féléves jelentésben nem szereplő időszakokra vonatkozó hatását az alábbi táblázatok tartalmazzák (adatok eFt-ban)

Eszközök prezentálásának változása miatti átsorolások:

2018. év

2019. év

Kötelezettségek prezentálásának változása és újramegállapítások miatti módosítások:

2018. év

2019. év

Az újramegállapítások cash flow kimutatás prezentációjára gyakorolt hatása

A Társaság a konszolidált cash flow kimutatásban is korrigálta a korábbi és jelen újramegállapításokkal érintett tételek prezentálását a számviteli politikájával összhangban.

Fordított faktoring esetében csak azon fizetési megoldások, megállapodások cash flow hatását mutatja ki operatív cash flowként, amelyeknél a fordított faktoringból származó kötelezettséghez kapcsolódó kondíciók lényegében megegyeznek azokkal a kondíciókkal, amelyeket egy szállító kötne ki (futamidő, biztosítékok, díjak stb.). Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor a készletbeszerzést mint nem pénzmozgásos tétel jeleníti meg a Társaság a cash flow kimutatásban, majd a fordított faktoringból származó kötelezettség miatti pénzkiáramlást mint finanszírozási cash flow jeleníti meg.

Ezen, a fordított faktoring és egyéb újramegállapítások miatti prezentáció változás hatása a Féléves jelentésben nem szereplő, korábbi érintett időszakok összehasonlító adataira a következő (adatok eFt-ban):

2018. év

2019. év

2020. év

A jelen közzétételben felsorolt, illetve a korábbi időszakokban bemutatott újramegállapításokat az eredeti közzétett pénzügyi számokkal együtt tartalmazó, összefoglaló táblázatot a jelen közzététel melléklete tartalmazza.  

Melléklet: elmúlt időszaki közzétett és újramegállapított pénzügyi adatok összefoglaló táblázatai

A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy

• a mellékletben szereplő táblázatokban szereplő, 2018. év végére vonatkozó auditált adatok nem a 2018. évi auditált beszámoló, hanem a 2019. évi auditált beszámoló 2018-ra vonatkozó összehasonlító adatait tartalmazzák

• a mellékletben szereplő táblázatok struktúrájukban nem feltétlenül egyeznek meg az adott időszaki beszámolók és/vagy közzétételek struktúrájával az esetleges időközben bekövetkezett prezentációs és elnevezéseket érintő változásokból kifolyólag

• a mellékletben szereplő adatok tájékoztatási céllal készültek, és nem jelentenek semelyik időszakra vonatkozó újraközzétételt vagy a tájékoztatási célon túlmenő bármilyen egyéb tartalmat vagy célt

• a mellékletben szereplő összefoglaló táblázatok nem kerültek auditálásra.

(1) Aktív időbeli elhatárolások kibontása, átsorolása

(2) MRP1 program IFRS2 tartalék felvétele

(3) Fordított faktoring miatti átsorolások

(4) Iniciál Autóház és ICL Kft. részvény opciós megállapodás átsorolás