BÉT Prémium kategória

Rendkívüli közlemény

2020-04-30

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: „Rendelet”) tekintettel.

A Rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a Társaság Igazgatósága jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a közgyűlési meghívó napirendjén szerepel, ideértve a Társaság éves beszámolójának elfogadását és az alapszabály módosítását, továbbá a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdéseket is. A Rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében a Társaság Igazgatósága 2020. április 30-ig köteles a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról határozni.

A fentiekre tekintettel a Társaság értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2020. április 30. napjára összehívott éves rendes közgyűlése nem kerül megtartásra. A közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi kérdésben a Társaság ügyvezetését ellátó Igazgatóság fog dönteni.

Az Igazgatóság ugyancsak tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az Igazgatóság a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatait a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlés utólagos összehívásával kapcsolatban a Rendelet 9. § (6)-(7) bekezdéseiben meghatározott jogokkal rendelkeznek. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik az eredetileg közzétett meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek. Az ilyen feltételeknek megfelelő részvényesek a közgyűlés összehívását írásban, a Társaság Igazgatóságnak címzett és tértivevényes levélben a Társaság székhelyének címére megküldött kérelemmel kezdeményezhetik azzal, hogy a kérelemnek a Rendeletben írt határidő utolsó napjáig meg kell érkeznie a Társasághoz. A postai küldemény Társaság általi átvételének napját a Társaság érkeztető bélyegzője igazolja. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A Társaság a továbbiakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvényesei minden szükséges tájékoztatást haladéktalanul megkapjanak és a kialakult helyzetben is a részvényesei érdekeit tartja szem előtt.

Budapest, 2020. április 17.
AutoWallis Nyrt. Igazgatósága