BÉT Prémium kategória

Rendkívüli közgyűlés meghívó

2022-05-31

MEGHÍVÓ AZ AUTOWALLIS NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2022. JÚLIUS 1-JEI RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2022. július 1. 9 óra

A közgyűlés helyszíne: Bank Center, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., 1. em. Konferenciaterem

CAPS azonosító: 5341

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján. A meghívott részvényesek személyesen vagy írásbeli meghatalmazással képviseltethetik magukat. A nem részvényes meghívottak kizárólag személyesen vehetnek részt a Közgyűlésen.

Figyelemfelhívás:

A Társaság a rendkívüli közgyűlését kizárólag abban az esetben és úgy tartja meg, amikor és amilyen módon arra az érvényben lévő járványügyi előírások, jogszabályi vagy hatósági korlátozó intézkedések lehetőséget engednek.

Határozatképesség, megismételt Közgyűlés:

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2022. július 12-én 9:00 órakor változatlan napirendi pontokkal, az eredeti Közgyűléssel azonos helyszínen kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén a Közgyűlés napján 8:00 órakor, megismételt Közgyűlés esetén annak napján 8:00 órakor kezdődik.

 A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása)

2. Felügyelőbizottsági tag lemondásának tudomásulvétele

3. Auditbizottsági tag lemondásának tudomásulvétele

4. Felügyelőbizottsági tag választása

5. Auditbizottsági tag választása

6. Javadalmazási politika elfogadása

7. Az alapszabály módosítása

8. Egyebek

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági és audit bizottsági jelentések, a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok teljes terjedelmű szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb 2022. június 10. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.autowallis.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek, a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül - az ok megjelölésével és a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal vagy a felveendő napirendi ponttal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A részvényes 2022. június 24-én 16:00 óráig jelezheti az Igazgatóságnak elektronikus úton az info@autowallis.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

a) Tulajdonosi megfeleltetés: a tulajdonosi megfeleltetés (időpontja a közgyűlés napját megelőző 5. munkanap, azaz 2022. június 24.) alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanap 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

b) A részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Budapest, 2022. május 31.

                                                                           AutoWallis Nyrt. Igazgatósága