BÉT Prémium kategória

MEGHÍVÓ AZ AUTOWALLIS NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2022. ÁPRILIS 29-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

2022-03-30

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2022. április 29., 10 óra

A közgyűlés helyszíne: Bank Center, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., 1. em. Konferenciaterem I.

CAPS azonosító: 4222

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján. A meghívott részvényesek személyesen vagy írásbeli meghatalmazással képviseltethetik magukat. A nem részvényes meghívottak kizárólag személyesen vehetnek részt a Közgyűlésen.

Figyelemfelhívás:

A Társaság a 2022. évi rendes közgyűlését kizárólag abban az esetben és úgy tartja meg, amikor és amilyen módon arra az érvényben lévő járványügyi előírások, jogszabályi vagy hatósági korlátozó intézkedések lehetőséget engednek.

Határozatképesség, megismételt Közgyűlés:

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2022. május 11-én 10:00 órakor változatlan napirendi pontokkal, az eredeti Közgyűléssel azonos helyszínen kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén a Közgyűlés napján 9:00 órakor, megismételt Közgyűlés esetén a megismételt Közgyűlés napján 9:00 órakor kezdődik.

A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámlálók és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása)

2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2021. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

3. A Felügyelőbizottság jelentése a 2021. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

4. Az Audit Bizottság jelentése a 2021. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

5. A könyvvizsgáló jelentése a 2021. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

6. A 2021. évi IFRS szerinti éves beszámolók elfogadása

7. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása

8. A 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

9. Az Igazgatóság 2021. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról

10. Döntés Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyásáról

11. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

12. Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőke felemelésére

13. Döntés az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjainak díjazásáról

14. Véleménynyilvánító szavazás a 2021. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről

15. Alapszabály módosítása

16. Egyebek

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági és audit bizottsági jelentések, a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok teljes terjedelmű szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb 2022. április 5. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.autowallis.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek, a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül - az ok megjelölésével és a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal vagy a felveendő napirendi ponttal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A részvényes 2022. április 22. 16:00 óráig jelezheti az Igazgatóságnak elektronikus úton az info@autowallis.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

a) Tulajdonosi megfeleltetés: a tulajdonosi megfeleltetés (időpontja a közgyűlés napját megelőző 5. munkanap, azaz 2022. április 22.) alapján a részvényesi jogok

megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanap 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

b) A részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.