BÉT Prémium kategória

MEGHÍVÓ AZ ALTERA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2018. DECEMBER 17-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

2018-11-16

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését.

A közgyűlés időpontja:    2018. év december 17. nap, 10:00 óra
A közgyűlés helyszíne:    A Társaság székhelye
                                               1124 Budapest, Lejtő u. 17/A.

A közgyűlés megtartásának módja:    személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2019. év január hó 4. nap 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen, 1124 Budapest, Lejtő u. 17/A címen kerül megtartásra. A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén a közgyűlés napján 9:00 órakor, megismételt közgyűlés esetén a megismételt közgyűlés napján 9:00 órakor kezdődik.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

 1. Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása)
 2. A Társaság cégnevének módosítása
 3. A Társaság székhelyének módosítása
 4. A Társaság által kibocsátott részvények névértékének módosítása
 5. A Társaság Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit bizottság tagjai lemondásának elfogadása, 
 6. A leköszönő tisztségviselők számára felmentvények megadása
 7. A Társaság Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit bizottsága új tagjainak megválasztása
 8. Döntés a Társaság Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit bizottsága új tagjainak díjazása mértékéről
 9. Új könyvvizsgáló megválasztása
 10. Döntés a Társaság új Könyvvizsgálója díjazásának mértékéről
 11. Igazgatóság felhatalmazása (korábbi felhatalmazás megerősítése, módosítása) saját részvény tranzakciók végrehajtására
 12. Igazgatóság felhatalmazása tőkeemelésre (korábbi felhatalmazás megerősítése, módosítása) 
 13. Alapszabály több ponton történő módosítása
 14. Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatvány elektronikus úton legkésőbb 2018. év november hó 26. napjától elérhetőek a Társaság honlapján (www.alterart.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-val rendelkeznek, jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. 

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást –legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A részvényes 2018. december 10. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatóságnak elektronikus úton az iroda@alterart.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre. 

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

 1. A részvény tulajdonosa a Társaság részvénykönyvébe a Közgyűlés időpontját megelőző 5. tőzsdenapra (közgyűlés előtti fordulónapra) vonatkozóan kiállított és a részvényes által rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolás alapján be legyen jegyezve, vagy a tulajdonosi megfeleltetés – a tulajdonosi megfeleltetés időpontja a közgyűlés napját megelőző 5. tőzsdei nap – alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. 

 1. A részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit. 

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Budapest, 2018. év november 16. nap

ALTERA Nyrt. Igazgatósága
Prutkay Zoltán az Igazgatóság elnöke