BÉT Prémium kategória

Közgyűlés meghívó

2021-03-17

MEGHÍVÓAZ AUTOWALLISNYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2021. ÁPRILIS 7-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését.

FIGYELEM! A jelen meghívó közzétételére a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 9. § (2) bekezdése alapján kerül sor, amelynek értelmében a Társaság a közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat akkor is köteles a honlapján közzétenni, ha a Rendelet hatályba lépése napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratok még nem kerültek közzétételre azzal, hogy meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni.

A KÖZGYŰLÉS NEM KERÜL MEGTARTÁSRA. KÉRJÜK TISZTELT RÉSZVÉNYESEINKET, HOGY A KÖZGYŰLÉSEN NE JELENJENEK MEG!

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ KÉRDÉSEKBEN A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA FOG DÖNTENI A RENDELETNEK MEGFELELŐEN.

A közgyűlés időpontja:                2021. április 7., 10 óra

A közgyűlés helyszíne:                 Microsoft Teams alkalmazás

A közgyűlés napirendje:

  1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
  2. A Felügyelőbizottság jelentése a 2020. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
  3. Az Audit Bizottság jelentése a 2020. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
  4. A könyvvizsgáló jelentése a 2020. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
  5. A 2020. évi IFRS szerinti éves beszámolók elfogadása
  6. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása
  7. A 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
  8. Az Igazgatóság 2020. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
  9. Kötvénykibocsátás előzetes jóváhagyása az Alapszabály 9.26. pontja alapján
  10. Egyebek

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági és audit bizottsági jelentések, a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok teljes terjedelmű szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb 2021. március 30. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.autowallis.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek, a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül – az ok megjelölésével és a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal vagy a felveendő napirendi ponttal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A közgyűléssel összefüggésben a Társaság a tulajdonosi megfeleltetést a közgyűlés napját megelőző 5. munkanapnak (2021. március 29.) megfelelő állapot szerint megrendeli.

Budapest, 2021. március 17.