BÉT Prémium kategória

HIRDETMÉNY

2018-11-23

Közgyűlési meghívó napirendi pontjainak kiegészítéséről és a részvényes által előterjesztett határozattervezetekről

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (székhely: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A; cégjegyzékszám: 01-10-047350) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a szavazatok több, mint 1%-val rendelkező részvényes javaslatot tett a 2018.12.17. /  2019.01.04. napjára meghirdetett közgyűlés napirendi pontjainak alábbi napirendi ponttal történő kiegészítésére.

Napirendi pont kiegészítési javaslat: 

„A Társaság által kibocsátott „A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényeihez és a „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényeihez fűződő jogok módosítása”.

A részvényes a fenti napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi határozattervezetekre tett indítványt:

„Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének
[X]/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési határozata

Az Alapszabály 7.5. pontja az alábbiak szerint kerül módosítása:

„A Társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalék összegéből az osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után összesen 150- Ft, azaz egyszázötven forint összegű osztalékelsőbbségre jogosítanak. A Társaság az általa kibocsátott, osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényein kívüli más részvényre osztalékfizetést akkor teljesíthet, amikor a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalékok összegéből a részvényenként kifizetett osztalékok kumulált összege elérte az osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvények névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után az összesen 150- Ft, azaz egyszázötven forint összeget (a továbbiakban: „Osztalékelsőbbségi Mérték”). A Társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei mindenkori részvényesei az Osztalékelsőbbségi Mértékén felüli, a Közgyűlés által elhatározott osztalékból a részvény névértékével arányos módon jogosultak.”

„2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének
[Y]/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési határozata

Az Alapszabály 7.10. pontja az alábbiak szerint kerül módosítása:

„A Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden 100 Ft névértékű, szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye legkevesebb 1 szavazatra, de legfeljebb annyi szavazatra jogosít amennyiszer a szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvénye névértéke maradék nélkül osztható a Társaság által kibocsátott törzsrészvények névértékével, azzal a megkötéssel, hogy a 7.5. pontban meghatározott Osztalékelsőbbségi Mértéket elérő osztalék elhatározásáról döntő közgyűlésig – beleértve ezen közgyűlést is – közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény igenlő szavazat mellett hozható.”

A részvényes a meghívóban szereplő “Az Alapszabály több ponton történő módosítása” napirendi pont kiegészül a 7.10. ponthoz kapcsolódóan az alábbi határozattervezetre tett indítványt: 

„Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének
[X]/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési határozata

Az Alapszabály a következő új, 10.25. ponttal kerül kiegészítésre:

Az Igazgatóság a Társaság nevében 10 milliárd forint tőkeösszeget meghaladó kötvénykibocsátásról (mint hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról), vagy olyan új kötvénykibocsátásról, amelynek tőkeösszegével a korábban már kibocsátott, még le nem járt kötvényekből eredő tőketartozás meghaladná a 10 milliárd forint tőkeösszeget, csak a közgyűlés előzetes jóváhagyása esetén dönthet.

Jelen hirdetménnyel az Igazgatóság a fentiek szerinti napirendi pontot és a részvényes által előterjesztett határozattervezeteket a közgyűlés napirendjére tűzi, az új napirendi pont jelen hirdetménytől kezdve szabályszerűen napirendre tűzöttnek tekintendő. Ennek megfelelően a 2018. november 26-án közzétételre kerülő közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazni fogják a fenti részvényesi indítványnak megfelelő kiegészítéseket.

Budapest, 2018. november 23.
ALTERA Nyrt.
Igazgatósága