BÉT Prémium kategória

Éves közgyűlés hatáskörében hozott igazgatósági határozatok

2021-04-07

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-047350; székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; a továbbiakban: „Kibocsátó”), ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról:

A Kibocsátó Igazgatósága – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – 2021. április 7. napján az alábbi határozatokat fogadta el:

1/2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozat

(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Igazgatóság a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek és az Igazgatóság ülésén tett kiegészítésnek megfelelően elfogadja.

2/2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozat

(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Igazgatóság a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2020. évi, IFRS szerinti éves beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

3/2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozat

(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Igazgatóság az Audit Bizottságnak a Társaság 2020. évi, IFRS szerinti éves pénzügyi kimutatásairól, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

4/2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozat

(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Igazgatóság a könyvvizsgálónak a 2020. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

5/2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozat

(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Igazgatóság a Társaság 2020. évi különálló IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 24.274.259 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 21.056.508 ezer Ft saját tőkével, 910.530 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Az Igazgatóság a Társaság 2020. évi, konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 57.762.990 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 9.177.911 ezer Ft saját tőkével, -658.135 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

6/2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozat

(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Igazgatóság akként határoz, hogy a Társaság a 2020. üzleti év után osztalékot nem fizet, hanem az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül.

7/2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozat

(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Igazgatóság a Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

8/2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozat

(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Igazgatóság a Társaság Igazgatóságának 2020. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és az Igazgatóság tagjai részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

9/2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozat

(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Igazgatóság – a Társaság Alapszabályának 9.26. pontja alapján – előzetesen jóváhagyja, hogy az Igazgatóság egy vagy több részletben, az Igazgatóság által meghatározott feltételekkel további kötvénykibocsátás(oka)t hajtson végre azzal, hogy a le nem járt kötvényekből eredő mindenkori tőketartozás – a már végrehajtott 3 milliárd Ft kötvénykibocsátással és a további kötvénykibocsátással együtt – összesen nem haladhatja meg a 25 milliárd Ft tőkeösszeget.

10/2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozat

(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Igazgatóság – figyelemmel az Audit Bizottság javaslatára – a 2021. április 7. napjától a 2023. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2024. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja az alábbi társaságot és a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt:

 • Könyvvizsgáló cégneve: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
 • Könyvvizsgáló székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
 • Könyvvizsgáló cégjegyzékszáma: Cg. 01 09 961102
 • MKVK azonosítószáma: 001464
 • Könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy neve: Biczó Péter

Anyja születési neve: Silber Judit Veronika

Lakcíme: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 84.

MKVK azonosítószáma: 004957

Az Igazgatóság a könyvvizsgálóval kötendő szerződés alapvető feltételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

 • A szerződés időtartama: 2021. április 7-től a 2023. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2024. június 30. napjáig
 • Megbízási díj:
 • A Társaság egyedi és konszolidált könyvvizsgálatára összesen: 14.000.000 Ft, azaz tizennégymillió forint + ÁFA
 • Készkiadások összege: legfeljebb az éves megbízási díj 5%-a + ÁFA
 • Megbízási díj fizetésének ütemezése:
 • 10% A szerződés aláírásakor
 • 30% 2021. októberben
 • 30% 2021. decemberben
 • 20% 2022. februárban
 • 10% a jelentés kiadásakor, legkésőbb 2022. márciusban

Az Igazgatóság a Társaság alapszabályának 13. pontját a megválasztott könyvvizsgáló adataival módosítja, és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, ami a jelen határozat mellékletét képezi.