BÉT Prémium kategória

2020.11.30-i rendkívüli közgyűlés meghívója

2020-10-29

MEGHÍVÓ

AZ AUTOWALLIS NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2020. NOVEMBER 30-I, KÖZGYŰLÉSI ÉS SAJÁT HATÁSKÖRBEN MEGTARTANDÓ IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSRE

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatóságának elnöke összehívja a Társaság Igazgatóságát a 2020. november 30-irendkívüli közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján. A Rendelet hivatkozott szakasza értelmében a Társaság Igazgatósága jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a korábban összehívott közgyűlés meghívójának napirendjén szerepel. Az ülés napirendjén szerepelnek ezen felül saját hatáskörben tárgyalandó napirendi pontok,

Az Igazgatósági ülés időpontja: 2020. november 30. 16:00 óra

Az Igazgatósági ülés helyszíne: A Társaság székhelye

Részvétel módja: Személyesen és Microsoft Teams szoftver alkalmazásával

Meghívottak:

Müllner Zsolt igazgatóság elnöke,

Ormosy Gábor igazgatósági tag,

Andrew John Prest igazgatósági tag,

Antal Péter igazgatósági tag,

Székely Gábor igazgatósági tag

Dévai Gábor, igazgatósági tag szavazati joggal

Veres Tibor meghívott szakértő

Seres Attila gazdasági igazgató

Márton Nóra kontrolling vezető

Taródy Dávid csoport kontroller

Határozatképesség, megismételt Igazgatósági ülés:

Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint fele jelen van. Ha az Igazgatóság egy tagja valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. Határozatképtelenség esetében új igazgatósági ülést három napon belül kell összehívni azzal, hogy ebben az esetben elegendő a megismételt ülés meghívóját elküldeni az igazgatósági tagok részére.

Az Igazgatóság tagja, amennyiben az Igazgatóság ülésén megjelenni nem tud, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos szavazatát előzetesen, az ülés megnyitásának időpontjáig írásban, elektronikus levélben is leadhatja, mely esetben az így távolmaradó Igazgatósági tagot a határozatképesség szempontjából figyelembe kell venni, szavazatait érvényesen leadottnak kell elfogadni, mely tényt az ülésről felvett jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

Az Igazgatósági ülés napirendi pontjai

I. A 2020. november 30-ra összehívott rendkívüli közgyűlés hatáskörében meghozandó döntések

1.) Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

2.) Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére

3.) Felügyelő bizottsági tagok választása

4.) Audit bizottsági tagok választása

5.) Az Alapszabály módosítása

II. További napirendi pontok az Igazgatóság saját hatáskörében

1.) 2020. III. negyedéves vezetőségi tájékoztató elfogadása

2.) A 1/2020. (VIII.6.) IG határozat módosítása és ezzel kapcsolatosan az Alapszabály módosítása (INICIÁL Kft. 20%-os részesedés apportjával történő tőkeemelés)

III. Egyebek

Az ülésen lehetőség van elektronikus hírközlő rendszer által történő részvételre és szavazásra. Megjelenésére feltétlenül számítunk. Kérem, az esetleges távolmaradását jelezze az iroda@autowallis.hu e-mail címen.

Budapest, 2020. november 23.

Tisztelettel:

Müllner Zsolt

igazgatóság elnöke