BÉT Prémium kategória

2020.04.30-i évi rendes közgyűlés meghívó

2020-03-31

Meghívó az AutoWallis Nyrt. 2020. április 30-i éves rendes közgyűlésére

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését (a „Közgyűlés”).

A Közgyűlés időpontja: 2020. április 30. 10:00 óra

A Közgyűlés helyszíne: Bank Center, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., 1. em. I-es konferenciaterem

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján. A meghívott részvényesek személyesen vagy írásbeli meghatalmazással képviseltethetik magukat. A nem részvényes meghívottak kizárólag személyesen vehetnek részt a Közgyűlésen.

Határozatképesség, megismételt Közgyűlés:

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2020. május 11-én 10:00 órakor változatlan napirendi pontokkal, az eredeti Közgyűléssel azonos helyszínen kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén a Közgyűlés napján 9:00 órakor, megismételt Közgyűlés esetén a megismételt Közgyűlés napján 9:00 órakor kezdődik.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

 1. Közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámláló bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása)
 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
 3. Az Audit Bizottság jelentése a 2019. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
 4. A Felügyelőbizottság jelentése a 2019. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
 5. A könyvvizsgáló jelentése a 2019. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
 6. A 2019. évi IFRS szerinti éves beszámolók elfogadása
 7. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása
 8. A 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
 9. Az Igazgatóság 2019. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
 10. Alapszabály-módosítások10.a – Az Igazgatóság létszámának bővítése 6 főre10.b – Munkáltatói jogok gyakorlása10.c – Döntés az Alapszabály 6.1. és 6.2. pontjában meghatározott elsőbbségi részvények törzsrészvényekké történő átalakításáról
 11. Új igazgatósági tag megválasztása
 12. A Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása
 13. A Felügyelőbizotttság ügyrendjének jóváhagyása
 14. Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási politikáról
 15. Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági és audit bizottsági vélemények, a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatvány elektronikus úton legkésőbb 2020. április 8. napjától elérhetőek a Társaság honlapján (www.autowallis.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek, a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül – az ok megjelölésével és a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal vagy a felveendő napirendi ponttal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A részvényes 2020. április 23-án 16.00 óráig jelezheti az Igazgatóságnak elektronikus úton az info@autowallis.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

a. Tulajdonosi megfeleltetés – a tulajdonosi megfeleltetés időpontja a Közgyűlés napját megelőző 5. tőzsdei nap – alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerüljön. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. Az Igazgatóság a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvényeseket a fenti időpontban a részvénykönyvbe bejegyzi, ezzel egyidejűleg a korábban hatályos valamennyi bejegyzést törli, és a részvénykönyvet lezárja. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

b. A részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Társaság jogosult a részvényes és meghatalmazottja személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzésére a Közgyűlésre való bebocsátást megelőzően.

A közgyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazásnak meg kell felelnie a vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak. A meghatalmazásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell a meghatalmazó meghatalmazásra irányuló nyilatkozatát, a meghatalmazó és a meghatalmazott megjelölését és a meghatalmazás esetleges korlátait. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, azonban minden egyes képviselt részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. Amennyiben egy meghatalmazásban több meghatalmazott szerepel, akkor fel kell tüntetni, hogy a meghatalmazás alapján mindegyik meghatalmazott önállóan gyakorolhatja a képviseleti jogát. Amennyiben a részvényest több képviselő képviseli, ezek egymástól eltérően nem szavazhatnak vagy nyilatkozhatnak.

A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat. A meghatalmazás – eltérő rendelkezés hiányában – kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvényes szervezet törvényes képviselője (pl.: vezérigazgató, ügyvezető, stb.) jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló bírósági, cégbírósági, hatósági okiratot a Közgyűlés helyszínén be kell mutatni.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint (eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában) vagy (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése vagy (ii) amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek, Apostille-jal ellátása szükséges. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (7) bekezdése alapján a törvény hatálya alá tartozó ügyvéd által ellenjegyzett, de a felek által külföldön aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve Apostille tanúsítvány nem szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű hiteles fordítását is be kell mutatni.

Tájékoztatás a járványügyi helyzetre tekintettel

MEGHATALMAZÁS MINTÁK :

Közgyűlési meghatalmazás természetes személy

Közgyűlési meghatalmazás természetes személy – angol nyelvű

Közgyűlési meghatalmazás jogi személy

Közgyűlési meghatalmazás jogi személy – angol nyelvű