Felelős vállalatirányítás
BÉT Prémium kategória

Testületek működése

A társaság operatív vezetését a hatfős Igazgatóság látja el, amely mellett egy öt főből álló Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság a saját maga által meghatározott ügyrend és munkarend szerint működik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Felelős Társaságirányítási Jelentést a Felügyelőbizottság jóváhagyása után lehet a Közgyűlés elé terjeszteni.

Audit bizottság

Az Audit bizottság a Felügyelőbizottság tagjaiból áll. Az Audit bizottság eljárásrendjét – figyelemmel a Felügyelőbizottság ügyrendjére – maga állapítja meg. Az Audit bizottság hatáskörébe tartozik:

  • a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
  • a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
  • javaslattétel a könyvvizsgálóra és díjazására;
  • a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, a szerződés aláírása;
  • a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények érvényre juttatása, valamint – szükség esetén – javaslattétel intézkedések megtételére a Felügyelőbizottság felé;
  • a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
  • a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
  • a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának ellenőrzése.

Pénzügyi és működési ellenőrzés

A működési ellenőrzést a Felügyelőbizottság, míg a pénzügyi ellenőrzést a könyvvizsgáló és az Audit bizottság végzik.

Javadalmazás, vezetői ösztönzők

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a 10/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozat szerinti éves díjazásban részesül. Az AutoWallis Nyrt. stratégai céljainak megvalósulását Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) támogatja, ezzel motiválva a Csoport vezetőit a kitűzött célok elérése érdekében.

Közzétételi irányelvek

A Társaság hirdetményeit a Tpt. szabályaival összhangban a társaság honlapján (www.autowallis.hu) és a www.kozzetetelek.hu oldalon, valamint a a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.

Kockázatkezelés

A stratégia végrehajtásának áttekintése rendszeres igazgatósági üléseken, annak ellenőrzése pedig a felügyelőbizottsági üléseken történik.

Felelős társaságirányítási jelentések

A Társaság jelentésében áttekintő módon beszámol társaságirányítási gyakorlatáról, és ennek keretében az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot teszi közzé.

A felelős társaságirányítás fogalma elsősorban a gondos vállalatvezetést (ezen belül is leginkább a stratégiaalkotást és a stratégia megvalósítását), az üzleti etika kérdéskörét, a társaság átlátható működését, a pénzügyi tervezést és végrehajtását, a vállalat működésének ellenőrzési mechanizmusait és a vállalat társadalmi felelősségével kapcsolatos irányelveket, valamint eljárásmódokat fogja össze.

Az AutoWallis Csoport felelős társaságirányítási jelentései: